Публичная оферта W1 PLN

Публичная оферта W1 PLN

REGULAMIN Wallet One

Jedyna Kasa W1 Sp. z o.o. określa niniejszy Regulamin jak Biuro usługach płatniczych i wykonywane transakcji płatnicze wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych w zakresie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych Numer licencji KNF BP1714/2015.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej «Regulaminem») określa zasady korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez Jedyna Kasa W1 Sp. z o.o. za pośrednictwem Portalu WalletOne.com

2. Jedyna Kasa W1 Sp. z o.o. świadczy usługi płatnicy zgodnie z Regulaminem.

3. Umowa o świadczenie usług płatniczych zostaje zawarta z Wallet One po dokonaniu pełnej Rejestracji Użytkownika, o której mowa w § 4, zakończonej pozytywną weryfikacją tożsamości Użytkownika dokonaną przez Wallet One, o której mowa w § 6. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony, przy czym może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron na warunkach określonych w § 31 i § 33.

4. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Wallet One w takiej formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się Użytkownicy.

5. Regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Wallet One na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Jedyna Kasa W1 Sp. z o.o. , prawa i obowiązki Użytkowników Wallet One, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności administratora, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Jedyna Kasa W1 Sp. z o.o.

6. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili z Wallet One pod adresem http://www.walletone.com

7. Każdy potencjalny Użytkownik Wallet One z chwilą rejestracji w WalletOne.com zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może korzystać z Usług wyłącznie po uprzednim złożeniu oświadczenia woli o akceptacji postanowień Regulaminu.

8. Korzystając z Wallet One Użytkownik zobowiązuje się do podejmowania działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz zobowiązuje się do przestrzegania zakazu dostarczania treści, których publikacja na stronie internetowej mogłaby prowadzić do naruszenia prawa lub dóbr osobistych osób trzecich.

9. Użytkownik Wallet One przyjmuje do wiadomości, iż niektóre czynności realizowane przez WalletOne.com w ramach umowy z Użytkownikiem, mogą być wykonywane za pośrednictwem spółki Jedyna Kasa W1 Sp. z o.o., posiadającej zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności Biuro usług płatniczych Numer licencji KNF BP1714/2015.

§2 DEFINICJE

1. E-mail lub numer telefonu Użytkownika – konto poczty elektronicznej lub numer telefonu, zdefiniowane przez Użytkownika w ramach Konta.

2. Aplikacje Mobilne – aplikacje mobilne, do których wszelkie prawa własności intelektualnej przysługują Wallet One, dedykowane dla poszczególnych Systemów Mobilnych, umożliwiających korzystanie z wybranych Usług za pomocą Urządzeń Mobilnych. Zakres Usług dostępnych za pośrednictwem Aplikacji Mobilnych jest opisany tutaj. Poszczególne Aplikacje Mobilne są udostępnione przez Wallet One do nieodpłatnego pobrania, zainstalowania oraz korzystania wyłącznie dla celów i w ramach korzystania z Wallet One, a ich lista znajduje się tutaj.

3. Wallet One – Jedyna Kasa W1 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Buforowa 34, 52-131 Wrocław, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Miasta Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000532416, NIP 8992759435, REGON: 360166658 adres e-mail: PL@WalletOne.com, tel:+48716611469 prowadząca działalność jak Biuro usług płatniczych wpisana do rejestru UKNF pod numerem BP1714/2015

4. Konto – udostępniona indywidualnie Użytkownikowi przez WalletOne.com część Wallet One służąca korzystaniu z Usług oraz grupująca informacje o działaniach Użytkownika w ramach Wallet One; Konto jest dostępne dla Użytkownika po zarejestrowaniu się w Wallet One oraz wprowadzeniu przez Użytkownika Loginu łącznie z Hasłem.

5. Kurs Walutowy – obowiązujący w Wallet One kurs wymiany jednostek pieniężnych wyrażonych w Walucie Bazowej na jednostki pieniężne wyrażone w Walucie Niebazowej w chwili zlecenia realizacji Transakcji przez Użytkownika, według którego następuje realizacja Transakcji. 6. Kwota Transakcji – wyrażona w Walucie PLN ilość jednostek pieniężnych, których kupno, sprzedaż lub wymiana jest przedmiotem Transakcji.

7. Login i Hasło – unikalne dane stanowiące kombinację liter, liczb lub symboli określone przez Użytkownika podczas rejestracji w Wallet One w celu jego jednoznacznej identyfikacji, które umożliwiają Użytkownikowi dostęp do Konta; podczas procesu rejestracji w Wallet One Użytkownik otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej na Adres E-mail lub numer telefonu Użytkownika potwierdzenie nadania Loginu i Hasła.

8. Odbiorca – określony przez Użytkownika podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), który jest odbiorcą środków pieniężnych stanowiących przedmiot Transakcji.

9. Osoby zajmująca eksponowane stanowisko polityczne – osoby, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, rozumiane jako osoby fizyczne: a)szefowie państw, szefowie rządów, ministrowie, wiceministrowie lub zastępcy ministrów, członkowie parlamentu, sędziowie sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych, których orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, członkowie trybunałów obrachunkowych, członkowie zarządów banków centralnych, ambasadorowie, chargés d’affairs oraz wyżsi oficerowie sił zbrojnych, członkowie organów zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych – którzy sprawują lub sprawowali te funkcje publiczne w okresie roku od dnia zaprzestania spełniania przesłanek określonych w przepisach ustawy, b)małżonkowie osób, o których mowa w pkt a) lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, rodzice i dzieci osób, o których mowa wyżej, małżonkowie tych rodziców i dzieci lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, c)które pozostają lub pozostawały z osobami, o których mowa w pkt a) w ścisłej współpracy zawodowej lub gospodarczej lub są współwłaścicielami podmiotów prawa, a także jedynymi uprawnionymi do majątku podmiotów prawa, jeżeli zostały one założone na rzecz tych osób, mające miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

10. Potwierdzenie transakcji – faktura wystawiana przez Wallet One, potwierdzająca wykonanie Usług.

11. Internet strona WalletOne.com – administrowany przez Wallet One serwis internetowy, w ramach którego przeprowadzane są transakcje oraz świadczone inne usługi związane z tymi transakcjami, utrzymywany przez Wallet One w domenie walletone.com, dostępny również w Wersji Mobilnej.

12. Przelew – transfer środków pieniężnych.

13. Rachunek Rozliczeniowy – rachunek prowadzony w instytucji finansowej na rzecz Użytkownika lub Odbiorcy, na który Jedyna Kasa W1 Sp. z o.o. przeleje środki pieniężne w związku z rozliczeniem Transakcji.

14. Systemy Mobilne – systemy operacyjne obsługujące odpowiednie Urządzenia Mobilne tj. Android, iOS.

15. Transakcja — zainicjowana przez Użytkownika, dokonywana we własnym jak i w cudzym imieniu, na własny jak i na cudzy rachunek wpłata, transfer, wymiana lub wypłata środków pieniężnych, realizowana za pośrednictwem Jedyna Kasa W1 Sp. z o.o. 16. Urządzenia Mobilne – mobilne urządzenia Użytkownika, w szczególności telefony komórkowe, smartfony lub tablety.

17. Ustawy:

 • Ustawa Prawo dewizowe
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1178 ze zm.)
 • Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2000 nr 116 poz. 1216 ze zm.)
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.),
 • Ustawa Kodeks cywilny
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.
 • Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.),
 • Ustawa Kodeks karny
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.
 • Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553)
 • Ustawy o usługach płatniczych
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. 2011 nr 199 poz. 1175 ze zm.)
 • Ustawa o podatku od towarów i usług
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 ze zm.)
 • Ustawa o prawach konsumenta
 • Ustawa z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827)

18. Użytkownik — osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonała rejestracji w Wallet One, w wyniku czego utworzone zostało dla niej Konto umożliwiające dostęp do wszystkich Usług świadczonych w ramach Wallet One na zasadach określonych w Regulaminie.

§3 REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

1. W celu korzystania z Usług Wallet One niezbędna jest rejestracja w Wallet One oraz zapoznanie się z Regulaminem, jak również złożenie oświadczenia woli o akceptacji postanowień Regulaminu poprzez wybór opcji «Zapoznałem się z regulaminem» oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2. Rejestracja obejmuje wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracji zamieszczonego w WalletOne.com, poprzez

 • wskazanie Adresu E-mail Użytkownika lub numeru telefonu komórkowego,
 • ustanowienie nazwy Użytkownika (login) oraz hasła (hasło musi posiadać od 8 do 15 znaków, minimalnie jedną cyfrę, jedną małą literę i jedną wielką literę),
 • zaznaczenie okna «Zapoznałem się z Regulaminem».

§4 IDENTYFIKACJA UŻYTKOWNIKA

1. Wallet One stosuje wobec Użytkowników środki bezpieczeństwa finansowego, które w szczególności polegają nа identyfikacji i weryfikacji tożsamości Użytkownika na podstawie dokumentów lub informacji ogólnie dostępnych. 2. Dla zwiększenia limitów swojego konta Użytkownik jest zobowiązany do podania następujących danych, zgodnych z aktualnym stanem:

 • Imię
 • Drugie imię
 • Nazwisko
 • Data urodzenia
 • Numer kontaktowy
 • E-mail
 • Kraj rejestracji
 • Adres zamieszkania
 • Typ dokumentu
 • Seria i numer
 • Dodać dokumentu który potwierdza twoją tożsamość
 • doładować swoje konto co najmniej na 1 PLN

§5 WERYFIKACJA

1. Wallet One przeprowadza weryfikację danych Użytkownika, która polega na sprawdzeniu i potwierdzeniu danych identyfikacyjnych, o których mowa w § 4.

2. Weryfikacja ta odbywa się poprzez ustalenie, że transakcja potwierdzająca identyfikacje została przeprowadzona za pośrednictwem rachunku Użytkownika w podmiocie świadczącym usługi finansowe.

3. W każdym przypadku Wallet One zastrzega sobie prawo do zobowiązania Użytkownika do przesłania kopii dokumentów potwierdzających tożsamość Użytkownika, w szczególności skanu jego dokumentów potwierdzających pozostałe dane identyfikacyjne określone przez Użytkownika w Profilu, o których mowa w § 4.

4. W przypadku gdy Wallet One nie może przeprowadzić identyfikacji i weryfikacji Użytkownika na skutek odmowy podania przez Użytkownika danych bądź przesłania wymaganych dokumentów, Wallet One nie przeprowadza Transakcji.

5. Wallet One zastrzega sobie prawo żądania innej informacji dotyczącej Użytkownika wymaganej przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§6 PRAWA UŻYTKOWNIKA

1. Za pośrednictwem Wallet One Użytkownik ma możliwość korzystania z Usług.

2. Korzystanie z większości Usług i funkcjonalności Wallet One jest nieodpłatne. Odpłatność, na zasadach określonych w Regulaminie.

3. Użytkownik może kontaktować się z Wallet One pocztą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres e-mail: PL@WalletOne.com

§7 OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik ma obowiązek informować Wallet One niezwłocznie o każdej zmianie swoich danych identyfikacyjnych.

2. Wallet One jest uprawniony do odmowy świadczenia Usług wobec Użytkownika, który nie dopełnił obowiązku, o którym mowa wyżej Wallet One odmawiając świadczenia Usług, przekaże wpłacone przez Użytkownika środki pieniężne na Konto Wallet One Użytkownika, niezwłocznie, tj. nie później niż w ciągu 2 (dwa) Dni Roboczych.

3. Obowiązkiem Użytkownika jest zapewnienie poprawności wprowadzanych danych.

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Wallet One nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Użytkownika, w szczególności w definiowanych przez niego numerach rachunków przy zleceniach bankowych.

5. Użytkownik ma obowiązek chronić Login i Hasło przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich pod rygorem poniesienia pełnej odpowiedzialności za szkody z tego wynikłe na zasadach ogólnych wynikających z przepisów prawa. W przypadku wejścia nieuprawnionej osoby trzeciej w posiadanie danych umożliwiających jej logowanie się do Wallet One, w tym Loginu lub Hasła, albo choćby podejrzenia takiej sytuacji, Użytkownik powinien niezwłocznie zmienić Hasło oraz zawiadomić o tym Wallet One. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Wallet One w żadnym wypadku nie będzie żądać przekazania Hasła w jakikolwiek inny sposób, niż za pośrednictwem Konta w Wallet One .

§8 TRANSAKCJE

1. Usługi świadczone przez Wallet One za pośrednictwem Jedyna Kasa W1 Sp. z o.o. dostępne są jedynie dla zarejestrowanych Użytkowników, którzy podali poprawne dane osobowe.

2. Użytkownik zleca realizację Transakcji, a Wallet One przyjmuje to zlecenie za pośrednictwem Jedyna Kasa W1 Sp. z o.o.

3. Z chwilą wybrania opcji «Realizacja», Użytkownik składa oświadczenie woli w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, przyjmując ofertę zawarcia umowy zobowiązującej do doładowania konta, przelewów, wymiany waluty i zlecenia bankowego w ilości wskazanej przez Użytkownika na warunkach zaproponowanych przez Wallet One.

4. Realizacja Transakcji przez Wallet One (zlecenie przez Jedyna Kasa W1 Sp. z o.o. realizacji przez instytucję finansową Przelewu na Rachunek Rozliczeniowy) nastąpi w czasie do 8h (osiem godzin) Czasu Pracy Wallet One, licząc od momentu przyjęcia Transakcji do realizacji przez Wallet One . Przed zleceniem transakcji warto zapoznać się z Czasem realizacji transakcji w poszczególnych bankach.

5. W przypadku gdy uznanie rachunku bankowego Jedyna Kasa W1 Sp. z o.o. Kwotą Transakcji zlecenia bankowego nastąpi poza Czasem Pracy Wallet One, przyjęcie Transakcji do realizacji nastąpi: -w tym samym dniu, jeżeli uznanie rachunku bankowego Jedyna Kasa W1 Sp. z o.o. Kwotą Transakcji nastąpi przed godziną 9.00 w Dniu Roboczym, -w następnym Dniu Roboczym, jeżeli uznanie rachunku bankowego Jedyna Kasa W1 Sp. z o.o. Kwotą Transakcji nastąpi po godzinie 16.30 w Dniu Roboczym.

§9 Konto Wallet One

1. Wallet One oferuje Użytkownikom możliwość doładowania, wymiany walut, opłaty serwisów, transfery do innych Użytkowników ta zlecenia bankowe przy zastosowaniu konta Wallet One.

2. Niezwłocznie po doładowaniu swojego Konta Wallet One środkami pieniężnymi, wpłaconymi przez Użytkownika, kwota wpłaty zostanie uwidoczniona na Koncie Użytkownika, dając jednocześnie Użytkownikowi prawo swobodnego dysponowania zgromadzonymi środkami zgodnie z zasadami danego Regulaminu ta na warunkach Wallet One.

3. W ramach Konta Wallet One Użytkownik może gromadzić środki pieniężne w celu: wymiany walut, opłaty serwisów, transfery do innych Użytkowników ta zlecenia bankowe.

4. Środki pieniężne gromadzone w ramach Konta Wallet One nie podlegają oprocentowaniu.

5. może w każdym momencie zlecić Wallet One wypłatę całości lub części środków pieniężnych zgromadzonych na Koncie Wallet One, wskazując odpowiedni Rachunek Rozliczeniowy. Wypłata środków pieniężnych z konta Użytkownika bez zlecenia Transakcji możliwa jest wyłącznie w Walucie Polski złoty na rachunek w instytucji finansowej, z którego wpłata została dokonana. Minimalna kwota podlegająca wypłacie nie może być niższa niż 1 (jeden) PLN.

6. Wallet One jest zobowiązany zlecić Przelew środków pieniężnych, co do których Użytkownik zlecił wypłatę z Konta Wallet One Użytkownika na wskazany przez Użytkownika Rachunek Rozliczeniowy, nie później niż w ciągu 8 (osiem) godzin Czasu Pracy Wallet One od momentu zlecenia przez Użytkownika wypłaty tych środków pieniężnych zgromadzonych na Koncie Wallet One Użytkownika.

§10 POTWIERDZENIA TRANSAKCJI

1. Wallet One potwierdza wykonanie Usług w formie faktury i zapewnia ich wydawanie w sposób zgodny z przepisami.

2. Wallet One wystawia faktury z tytułu świadczonych przez siebie Usług w formie elektronicznej.

3. Warunkiem otrzymywania faktur w formie elektronicznej jest akceptacja Regulaminu. 4. Faktury wystawiane w formie elektronicznej są udostępniane na Koncie Użytkownika w postaci pliku w formacie PDF (Portable Document Format) do pobrania. Do podglądu wystawionej faktury służy bezpłatny program Adobe Acrobat Reader, który Użytkownik może pobrać i zainstalować we własnym zakresie.

§11 NEWSLETTER

1. Wallet One może na Adres E-mail Użytkownika lub numer telefonu komórkowego Użytkownika wskazany na Koncie, po uprzednim wyrażeniu przez Użytkownika zgody, przesyłać bieżące informacje (newsletter) na temat nowych produktów, statusu zleconych Usług oraz informacji ogólnych o Wallet One .

2. «Newsletter» lub inna przesyłka pochodząca od Wallet One będzie zawierała: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat" określające treść przesyłki oraz informacje o sposobie rezygnowania z usługi lub zmienienia jej parametrów (np. Adresu E-mail Użytkownika).

§12 REKLAMACJE

1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Usługi są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu lub w inny sposób naruszają postanowienia obowiązującego prawa.

2. Reklamację należy złożyć niezwłocznie po zaistnieniu podstawy reklamacji, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni roboczych od dnia realizacji danej Usługi.

3. Reklamację składa się w formie elektronicznej na adres e-mail: PL@WalletOne.com

4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej numer konta Użytkownika i numer Transakcji oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Użytkownik zostanie poproszony o uzupełnienie tych informacji we wskazanym zakresie.

6. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 14 (czternaście) dni roboczych od dnia, w którym reklamacja wpłynęła na adres Wallet One. Bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym do Wallet One wpłynęły ostatnie informacje, uzupełnione przez Użytkownika.

7. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany listem elektronicznym, wysłanym na Adres E-mail Użytkownika.

§13 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta, Użytkownik nie ma prawa odstąpić od umowy zawartej z Wallet One, rozumianej jako zlecenie przez Użytkownika doładowania, wymiany walut, opłaty serwisów, transfery do innych Użytkowników ta zlecenia bankowe przy zastosowaniu konta WalletOne.

2. Wallet One ma prawo odmówić świadczenia Usług na rzecz Użytkownika (w tym odstąpić od realizacji Transakcji) w przypadkach:

 • podania fałszywych danych osobowych przez Użytkownika
 • podania niepełnych danych osobowych lub nieudostępnienie danych, gdy przetwarzanie tych danych jest niezbędne ze względu na sposób funkcjonowania systemu teleinformatycznego zapewniającego świadczenie Usług płatniczych
 • wystąpienia siły wyższej, tj. w każdym przypadku spowodowanym zdarzeniem zewnętrznym, którego Wallet One nie mógł przewidzieć i nie miał możliwości zapobieżenia.

§14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wallet One jest dostępny dla Użytkowników przez 24h (dwadzieścia cztery godziny) na dobę przez 7 (siedem) dni w tygodniu, z zastrzeżeniem okresów czasowej niedostępności Wallet One , spowodowanej niezbędnymi przerwami technicznymi dotyczącymi Wallet One. W czasie dostępności Wallet One Użytkownicy mogą korzystać z Usług, w szczególności zlecać realizację Transakcji

2. Treści zawarte w Wallet One mają charakter wyłącznie informacyjny. Wallet One dołożył wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte zostały rzetelnie podane.

3. Korzystanie z treści umieszczonych w Wallet One oraz z Aplikacji Mobilnych, innego oprogramowania/wtyczek nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów, baz danych czy innych elementów chronionych prawem własności intelektualnej zawartych w Wallet One udostępnionych wyłącznie w zakresie korzystania przez Użytkownika z Wallet One.

4. Nazwa Wallet One, jego zawartość, elementy tekstowe, szata graficzna, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej na rzecz Wallet One.

5. Wallet One ma prawo zablokować Konto danego Użytkownika poprzez trwałe uniemożliwienie korzystania z Usług, w tym realizacji Transakcji, w przypadku:

 • podania fałszywych danych osobowych przez Użytkownika,
 • z innych ważnych przyczyn, powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa Wallet One, tj. podjęcia działań kwalifikowanych jako pranie pieniędzy w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu lub usiłowania oszukiwania systemu informatycznego Wallet One lub usiłowania stosowania technik hakerskich.
 • Podane przez Użytkowników dane osobowe Wallet One zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności dostępną tutaj, którą Użytkownik może pozyskać, utrwalić za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje strona Wallet One . W przypadku, gdy podanie innych niż wyżej wymienione danych jest niezbędne do spełnienia przez Wallet One obowiązków wynikających z przepisów prawa, Wallet One wzywa Użytkownika listem elektronicznym na Adres E-mail Użytkownika do przekazania takich danych. W przypadku braku przekazania danych w zakreślonym przez Wallet One terminie, Wallet One przysługuje prawo do zablokowania Konta Użytkownika oraz realizacji innych uprawnień przewidzianych Regulaminem.

6. Wallet One dokonuje zablokowania Konta Użytkownika poprzez czasowe uniemożliwienie korzystania z Usług, w tym realizacji Transakcji, za pośrednictwem Wallet One na wniosek Użytkownika który był wysłany z maila wskazanego przy identyfikacji konta Wallet One Użytkownika.

7. W przypadku podejrzenia o preparowanie, przerabianie lub podrabianie dokumentów przez Użytkownika w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, Wallet One jest upoważniony do wstrzymania wypłat środków z tytułu realizowanych Transakcji do czasu całkowitego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

8. W razie śmierci Użytkownika zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§15

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania treści Regulaminu na Wallet One.

2. Do zleceń złożonych przez Użytkownika przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu stosuje się postanowienia poprzedniej wersji Regulaminu.

3. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią nowego Regulaminu przed zleceniem Transakcji.

4. Poprzednia wersja Regulaminu jest dostępna na Wallet One.

5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne mające zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.

6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01 listopada 2015r.