რა არის იდენტიფიკაცია?

რა არის იდენტიფიკაცია?

თუ თქვენ არ გაგივლიათ იდენტიფიკაციის პროცედურა, Wallet One სისტემაში თქვენი ანგარიში ითვლება ანონიმურად.

იდენტიფიკაცია არის ღონისძიებათა ერთობლიობა კლიენტების, მათი წარმომადგენელების, ბენეფიციარი მფლობელების შესახებ საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული მონაცემების დასადგენად, დოკუმენტების დედნებით და (ან) სათანადოდ დამოწმებული ასლების საშუალებით ამ მონაცემების უტყუარობის დასადასტურებლად.

ტარდება ერთხელ ყოველი ცალკეული ანგარიშისათვის.

თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ Wallet One-ის სისტემაში თქვენი ანგარიშის იდენტიფიცირების ყველაზე მოხერხებული და შესაფერისი გზა.

იდენტიფიცირებულ მომხმარებელს საფულესთან მუშაობის მეტი შესაძლებლობები გააჩნია, ვიდრე ანონიმურს.