მუშაობის წესები

მუშაობის წესები

აკრძალული საქმიანობის სახეები

გაერთიანებული საფულე არ მუშაობს ისეთ ონლაინ-მაღაზიებთან, რომლებიც იმ ქვეყნის კანონს არღვევენ სადაც არიან დარეგისტრირებულები.

ონლაინ-მაღაზიებისთვის, რომლებიც მოქმედებენ რუსეთის ტერიტორიაზე, არ იზღუდებიან, თუმცა აკრძალული საქმიანობის სახეები მათზეც მოქმედებს, თუ მოხდა:

  • საქმიანობა პირდაპირ ან ირიბად მიზნად ისახავს მოგების ან/და სხვა სარგებლის მიღებას ტყუილის, თაღლითობის ან არაკანონიერი გზებით;
  • ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების გავრცელება ავტორის ნებართვის გარეშე;
  • პროგრამული უზრუნველყოფის გავრცელება, რომელიც გულისხმობს კომპიუტერულ ვირუსებს ან სხვა სახის კომპონენტებს, რომლებმაც შეიძლება ზიანი მიაყენოს მომხმარებელს ან გამოიწვიოს ინფორმაციის დაკარგვა;
  • ინფორმაციის გავრცელება, რომელიც მიმართულია არაკანონიერი საქმიანობისკენ, მათ შორის ტერორისტული პროპაგანდის შემცველი ინფორმაცია, ეთნიკური, რასობრივი ან რელიგიური სიძულვილის ხელშეწყობა და ზიანის მიყენება, ასევე აკრძალული შინაარსის ინფორმაციის გავრცელება, მათ შორის ნებისმიერი სახის პორნოგრაფიის შემცველი;
  • ნებისმიერი სახის იარაღის, ნარკოტიკული საშუალებების ან მათი მსგავსი ნივთიერებების არალეგალური გავრცელება.

ინტერნეტ-სერვისებს ეკრძალებათ ლიცენზიის გარეშე განახორციელონ საგადახდო სისტემის საქმიანობა, უფრო კონკრეტულად: მიიღონ სახსრები პრად ანგარიშზე, შეინახონ და გადაინაწილონ ისინი.

ინფორმაცია მფლობელის შესახებ

ონლაინ-მაღაზიის ანგარიში, რომელიც მიერთებულია გაერთიანებული საფულესთან უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას მფლობელის შესახებ, მათ შორის გვარს, სახელს, მამის სახელს, დაბადების თარიღს და სრულ საპასპორტო მონაცემებს, ასევე სისტემაში დაადასტურებულ მობილურ ტელეფონს და ელ. ფოსტის მისამართს.

ონლაინ-მაღაზიის მფლობელის შესახებ ინფორმაცია აუცილებელია წარმოდგენილ იქნას გაერთიანებული საფულით განხორციელებული პირველი წარმატებული გადახდიდან არაუგვიანეს 3 დღის შემდეგ, მაგრამ უმჯობესია თუ ეს მოხდება მაღაზიის რეგისტრაციისთანავე.

ინფორმაცია

შემოსავლების ლეგალიზაციის საწინააღმდეგოდ, რომლებიც მიღებულია დანაშაულის გზით, ონლაინ-მაღაზიის მომსახურება შეიძლება შეჩერდეს მფლობელის იდენთიფიცირებისთვის იმ შემთხვევაში, თუ ინფორმაცია მფლობელზე არ გაივლის შემოწმებას ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის რესურსის შესაბამისად ან აღმოჩნდება არასაიმედო.

ონლაინ-მაღაზიის მფლობელს შეუძლია გაიაროს იდენთიფიცირება თვითონ, ამისათვის აუცილებელია აცნობოს თავისი სურვილის შესახებ წერილობითი სახით, მისამართზე support@walletone.com.

შიდა კონტროლის უზრუნველსაყოფად შემოსავლების ლეგალიზაციის თავიდან აცილების მიზნით, რუსეთის ფედერალური კანონის შესაბამისად დანაშაულის გზით მიღებული სახსრები ითვლება ორგანიზაციის პასუხისმგებლობად, რომელმაც განახორციელა ოპერაციები აღნიშნული ფულადი სახსრებით.

საიტის გაფორმების მოთხოვნები

1. აკრძალულია საიტზე გრაფიკული, ტექსტური ინფორმაციის (მათ შორის ფარული) სექსუალური, ნარკოტიკული, პოლიტიკური, ნაციონალური ხასიათის განთავსება, ასევე მოცემულ ინფორმაციაზე ბმულების განთავსება.

2. საიტზე არ უნდა იყოს:

  • გვერდები, რომლებიც არ მუშაობს (შესაბამისი კოდების HTTP 301, 302, 401, 403, 404, 502)
  • ბმულები, რომელთა გადასვლის მიმართულებები არ ემთხვევა საიტის ბიზნეს ლოგიკას
  • ბმულები, რომელთა გადასვლის მიმართულებები არ ემთხვევა საიტზე განცხადებულს
  • გვერდები/ბმულები, რომლებიც ამისამართებენ სხვა საიტებზე (სადაც ნათლად არ არის მითითებული გადამისამართების შესახებ).

3. ინტერნეტ მაღაზიებისთვის, რომლებსაც აქვთ საქონლის გაცემის პუნქტები, საიტზე უნდა იყოს განთავსებული ინფორმაცია მათი ადგილსამყოფელის შესახებ (ფაქტიური მისამართი, მგზავრობის სქემა).

4. საიტზე უნდა იყოს განთავსებული თანამშრომლის საკონტაქტო ინფორმაცია, რომელიც პასუხისმგებელია კლიენტებთან ურთიერთობაზე.