İOS üçün yenilәnmiş Wallet One mobil әlavәni sizә tәqdim edirik

Sizi tamamilә yeni interfeys gözlәyir. Biz mobil әlavәni sizin arzu vә tәhlilinizi diqqәtlә öyrәndikdәn sonra onu yenilәdik
İdi Oldu
Sizin bütün geçmiş әmәliyyatlarin tarixi ön sәhifәdә yerlәşir: ödәmәlәr, pul köçürmәlәri, planlaşdırılmış ödәmәlәr, hesab fakturalar, avtorizasiya vә müştәri destәyi ilә dialoq
İdi Oldu
İlkin sәhifәdәn siz istәnilәn әmәliyyatın icrasına keçә bilәrsiniz. Bunun üçün biz burada “+” düymәsini artırmışıq
Şablonlar saxlayın vә ödәniş cәdvәlini qurun
Nәzәrdә tutduğunuz ödәnişlәr birinci sәhifdә ekranda görünürlәr
Pul hesabınızdan cüzdana mәblәği köçürün
Dәstәk xidmәti ilә ünsiyyәt üçün çatdan istifadә edin
İOS 9 sistemindә olan yeni mobil әlavәdә çox gözlәnilәn touch İD, swipe naviqasiya sistemi vә digәr әlavәlәr elektron cüzdanı istifadәni yetәrincә rahat edir
Android sistemi üçün yenilәnmә yaxında!