İdentifikasiya edilmiş cüzdanın üstünlüklәri

İdentifikasiya edilmiş cüzdanın üstünlüklәri

İdentifikasiyadan keçmiş istifadәçi cüzdanla işlәmәk üçün anonim istifadәçidәn daha çox imkan әldә edir:

  • Limitlәr maksimal dәrәcәdә artırılıb.
  • Banka gәlmәmәk şәrti ilә, İdentifikasiyadan keçmiş Müştәrilәr üçün Cüzdanın limiti bir il әrzindә 9600 (doqquz min altı yüz) manat vә ya xarici valyuta Azәrbaycan manatı (AZN) ekvivalentindәn çox ola bilmәz.
  • Banka gәlmәk şәrti ilә, identifikasiyadan keçmiş Müştәrilәr üçün Cüzdanın limiti bir il әrzindә Bankla razılaşdığı halda vә Bankın daxili qaydalarına uyğun olaraq artırıla bilәr.Tam identifikasiyanı keçmiş istifadәçi üçün valyuta mübadilәsi vә mәxaric әmәliyyatlarının aparılması tәyin olunmiş limitlәr çәrçivәsindә mümkündür..