İstifadә şәrtlәri

İstifadә şәrtlәri

Wallet One ödәmә xidmәti ödәmәlәrә, köçürmәlәrә, malların vә xidmәtlәrin pulunun ödәnilmәsinә imkan verir. Qeydiyyatdan keçirәcәyiniz istifadәçi hesabı multivalyutalı ödәmә vasitәsidir vә bütün dünyada istifadә oluna bilәr. Ödәmә xidmәtinin bu vә ya digәr valyutalarda (rubl, dollar, qrivna, tengә, somoni, rand, zlotıy) istifadә şәrtlәrini әks etdirәn hüquqi sәnәdlәrin mәtnlәri ilә tanış olmağı tәklif edirik. Xidmәtdә qeydiyyatdan keçmәklә qeyd olunan bütün sәnәdlәrin şәrtlәrini qәbul etmiş olursunuz vә Wallet One ödәmә xidmәtinin istifadәsi haqda müqavilә bağlanmış hesab olunur.