CMS Webasyst Shop-Script üçün ödənişləri qəbul edən modul

CMS Webasyst Shop-Script üçün ödənişləri qəbul edən modul

WebAsyst is a set of internet applications for work organization and e-commerce. WebAsyst allows to keep files and photos in Internet, to manage projects and tasks, to organize work with colleagues and customers through Internet, to open your own internet – store and many other things.

CMS versiyası: 309
Modulun versiyası: -
 1. Modulun quraşdırılması
 2. Modulun ayarları
 3. Valyutanın seçimi
 4. Ödәmә üsulların qruplaşdırılması

Modulun quraşdırılması

Mәrhәlә 1. faylı kopyalayın class.singlecash.php sayta ödәniş modulları olan WebAsyst qovluquna: /published/SC/html/scripts/modules/payment.

Mәrhәlә 2. Fayl kopyalayın singlecash.php mağazanın kökünә.

Mәrhәlә 3. Fayl kopyalayın class.currency.php qovluqa /published/SC/html/scripts/classes.

Mәrhәlә 4. Fayl kopyalayın currency_edit_form.html qovluqa /published/SC/html/scripts/templates/backend.

Mәrhәlә 5. SQL bazasına sorğunu başla:ALTER TABLE `SC_currency_types` ADD `ISO_4217` TEXT NOT NULL.

Bundan sonra modul avtomatik olaraq sistemә әlavә edilir.

Mәrhәlә 5. Şәxsi kabinetdә bölmә profilinde (Mağaza – & gt; İnteqrasiya), URL vә EDS formalaşması metodun qeyd edin.

İnteqrasiya

URL – әhәmiyyәtli bir andı. Vahid xәzinә serverindәn bildirişlәrin sizin saytınıza sifsrışlәrin ödәnişi barәdә mәlumatın qöndәrilmәsi üçün URL qeyd edin:
{sizin mağazanın ünvanı}/singlecash.php

Mәlumatların ötürülmәsini tәnzimlәyәn növ — POST, ERİ metodun formaaşması — MD5, “Açarı generasiya et” düymәsinә basın. Gizli açarın generasiyasından sonra onu kopya edin (o bizә faydalı olacaq) vә “Yadda saxla” nı seç.

Modulu ayarla

Vahid xәzinә modulun vasitәsilә mağazaya ödәmә variantları әlavә etmәk üçün admin paneldә onu aktiv etmәk lazimdı.

Mәrhәlә 1. Bölümü seçinAyarlar vә bu bölümü seçinÖdәnişvә seçin “Ödәniş metodu әlavә et”

Ayarlar bölümü

Mәrhәlә 2. Daha sonra bәndi seçin Online ödәniş sistemi vasitәsilә

.

Ödәnişlәrin edilmәsi seçimi

Mәrhәlә 3. Tәqdim olunan siyahıda seçin Vahid xәzinә

Vahid xәzinә sistemi vasitәsilә ödәniş metodu qurulması

Mәrhәlә 4. Modul içәrisindә qurun :

 • Adı vә tәsviri Vahid xәzinә vasitәsilә ödәniş edәrkәn istifadәçiyә göstәrilir.
 • Ödәniş tipi qeyd olunan çatdırılma üsullarına etibarlıdır – burada çatdırılma üsulları qeyd et, Vahid xәzinә vasitәsilә alıcı sifarişi ödәyә bilәcәyi.
 • Ödәniş tәlimat vә digәr şәrhlәr – mәtni sifarişçiyә e-mail-bildiriş kimi alıcıya göndәrilәcәk.
 • Logo faylın ünvanı (URL) – URL, Vahid xәzinә logosu ordan qötürülәcәk, ödәniş üsulu kimi.
 • Keşә salma üsulu –rәqәmsal imza növü. Bu ayar uyğun olmalıdır hazırki ayarla Şәxsi kabinetdә Mağazanın Vahid cüzdanı ilә (Ayarlar – & gt; İnternet-mağaza – & gt; Rәqәmsal imza (EDS) – & gt; İmzanın növü).

Modulun daxili konfiqurasiyası

 • Satıcının cüzdanın nömrәsi — mağazanın cüzdan nömrәsi (burda baha bilәrsizŞәxsi kabinetdә mağazanın Vahid cüzdanında).
 • Gizli açar — bura dәyәri daxil etmәk lazımdır, bura generasiya olunmuş Şәxsi kabinetdә mağazanın Vahid xәzinәsindә (Ayarlar – & gt; İnternet Mağaza – & gt; Rәqәmsal imza (EDS) – & gt; Gizli açar).
 • Mağazanın URL — Alıcı ödәnildikdәn sonra yönlendirilecәk sәhifәnin ünvanı (avtomotik – mağazanın әsas sәhifәsinә) .
 • Sifarişin ömrü — ödәniş olmayan zaman sifariş lәğv olunacaq vaxt (dәqiqәilә tәyin olunur). Boş saxlaya bilәrsiz.
 • Sifarişin statusu ödәnişin tәsdiqindәn sonra: Vahid xәzinә vasitәsi ilә bütün sifarişlәr avtomatik seçilmiş statusa keçәcәk ( Vahid xәzinә serverindәn mesaj aldıqdan sonra). Avtomatik olaraq – “Pullar müştәrinin kartından silinәcәk”.

Modul daxili konfiqurasiya

Mәrhәlә 5. Alıcıya mağazada sifarişi ödәmә zamanı mövcud olan ödәmә üsulları işarәlәyin.

Ödәnişin qәbulu yolları

“Saxla” basaraq әldә olan dәyişikliklәri yadda saxlayın.

Valyutanın müәyyәnlәşdirilmәsi

Bütün lazımi faylları yükledikten sonra valyutanı ayarlamaq lazimdı (Ayarlar bölmәsi -> Valyuta). Mağaza istifadә edilәcәk bütün valyutalar , ISO 4217 kodu tәyin etmәk lazımdır (Rusiya rublu üçün kod 643 olacaq, ukrayna grivnası üçün 980, ABŞ dolları üçün – 840).

Diqqәt: Modul, valuta tәyin olmadan işlәmir!

Ödәmә üsulların qruplaşdırılması

Vahid ofis ödәmә üsullarından çox geniş çeşidini tәklif edir, Sizin arzunuzla müxtәlif qruplara onları tәyin edә bilәrsiniz. Mәsәlәn, “Terminallar vә mobil mağazalar”, “Bank kartları”, “Rusiya poçtu vә pul köçürmәlәri sistemi”.

Ödәniş üsularır quraşdırması üçün Vahid xәzinә modulun yenidәn quraşdıra bilәrsiniz, lazımi ayarlar etmәklә bu qrupda olmalı ödәniş yollarını dәyişәrәk. Yeni modul quraşdırılması zamanı, başqa bir ad, tәsviri, sifarin ömrün verә bilәrsiniz, ödәmә üsuları ( işarә ilә seçilir), ödәniş tәsdiqinәn sonra sifarişin statusu, vә s.

Belә ki, mağazada müxtәlif ayarlar ilә olacaq bir neçә modullar әmәlә qәlir, lakin eyni ödәniş sistemi ilә – Vahid xәzinә. Onlar müxtәlif ödәmә üsullar qrupu tәmsil edәcәk.