100% bәyәnәcәksiniz!
Universal ödәmә qәbulu sistemi

 • Çoxsaylı ödәmә qәbulu üsulu
 • Sәrfәli tariflәr
 • Әtraflı vә әyani tәhlil
 • Sadә vә tez inteqrasiya
 • 24/7 müştәri xidmәti
 • Mobil proqram
BİZNESӘ BAŞLAMAQ
 • Biznesi idarә etmәk – çox sadә
  Rahat şәxsi kabinet
  Layihәnin bütün әsas maliyyә göstәricilәri bir pәncәrәdә: cari balans, satış vә ödәmә üsulları üzrә analitik mәlumatlar, hesab-faktura vә sazlamalar
 • Nәğd pul çıxartmaq – tez
  Rahat pul çıxartma
  Pulunuzu istәnilәn vaxt müraciәt әsasında sizә rahat üsulla çıxardın
 • Tәhlil etmәk – asan
  Sadә vә әyani tәhlil
  Şәxsi kabinetdә satış, valyuta vә ödәmә üsulları üzrә analitik mәlumatlardan yararlanın
 • Sual verin – cavablandıracağıq
  24/7 müştәri xidmәti
  İstәnilәn vaxt Texniki Dәstәk şöbәsinә müraciәt edin vә vaxtlı-vaxtında kömәk әldә edin
Daha çox qazanın
Vahid kassasız Vahid kassanı qoşmaqla
Nәlәrә yararlıdır?
Sizә xüsusi nәsә lazımdır?
Biz böyük şirkәtlәrin layihәlәrini uğurla hazırlayırıq
Sizin hәlә dә mağazanız yoxdur?
Kiosk platformasını istifadә edib yoxlayın: sadә sazlama, ağıllı sifariş әmәliyyatları vә mobil cihazlara görә adaptasiya.
Pulsuz!
Rahat mobil proqram
Smartfonda vәsaitlәrin daxil olmasını izlәyin, hesab-faktura yaradıb göndәrin vә şablonlara uyğun pul çıxardın
Vahid kassanı yoxlayın
“Vahid kassa” loqosu ilә idman üslubunda qalın köynәk
$40
“Vahid kassa” loqosu ilә çanta
$15
“Vahid kassa” loqosu ilә idman üslubunda qalın köynәk
$40
“Wallet One” loqosu ilә T-shirt
$25
40.000-dәn çox müştәri
QOŞULMAQ